Strona Główna

UWAGA

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W RADOMIU

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuje, że w dniu 4 września 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 03.09.2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie, z którą zmieniono zasięg obszarów objętych restrykcjami, w tym:  

1. do obszaru objętego ograniczeniami (część II załącznika do decyzji – (,,strefa czerwona”) zostały włączone:

gminy Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Gózd, Pionki i miasto Pionki

2. do obszaru ochronnego (część I załącznika do decyzji – ,,strefa żółta”) należą pozostałe gminy powiatu radomskiego czyli:

gminy  Jedlińsk, Zakrzew, Przytyk, Wolanów, Kowala,

Wierzbica, Iłża, Skaryszew i Miasto Radom powiat grodzki

 

Clipboard02.jpg

Mapa obrazująca nowe obszary  jest dostępna poniżej:

mapa-pogladowa-asf.jpg

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z wystąpieniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)

Powiatowy Lekarz Weterynarii Radomiu informuje, że w każdym przypadku przemieszczania świń dotyczącym obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) istnieje konieczność uzyskania pozwolenia (w formie decyzji) wydanego przez PLW na pisemny wniosek właściciela/rolnika

W obszarze objętym ograniczeniami ,,wewnątrz strefy czerwonejwysyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni celem uboju możliwa po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu na przemieszczenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika,
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia dla świń pod warunkiem, że nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką świnie będą zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia,
 3. Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy .

Do obszaru objętego ograniczeniami ,,do strefy czerwonej” wysyłka świń do gospodarstw możliwa po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu na wprowadzenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika z potwierdzeniem od właściwego powiatowego lekarza weterynarii o statusie gospodarstwa pochodzenia świń (wyłącznie
  z strefy białej lub żółtej)  
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia świadectwa zdrowia dla świń
 3. Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej,
  a świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa przeznaczenia.

 Nie ma obowiązku przeprowadzania badań krwi świń w kierunku afrykańskiego pomoru świń ASF – za wyjątkiem zaobserwowania podczas badania klinicznego  podejrzenia objawów choroby

Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający ich przeprowadzenie po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii (dotyczy każdego pojazdu zarówno zatwierdzonego przewoźnika  jak też własnego transportu rolniczego na odległość do 50 km).

Zgłoszenie do biura ARiMR

Posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na obszarze objętym ograniczeniami zobowiązany jest zgłosić kierownikowi biura w ciągu 24 godzin:

 1. zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,
 2. ubój zwierzęcia gospodarskiego
  •  z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z wystąpieniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)

Wysyłka świń ,,ze strefy czerwonejdo innych gospodarstw albo celem uboju do rzeźni w granicach Polski możliwa jest po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu na przemieszczenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika, po uzyskaniu zgody od właściwego powiatowego lekarza weterynarii gospodarstwa przeznaczenia świń
  (z wyjątkiem strefy niebieskiej – obszaru zagrożenia) lub rzeźni posiadającej nadane uprawnienia w tym zakresie,
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia dla świń pod warunkiem, że nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką zwierzęta zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia,
 3. Spełnienie dodatkowych wymagań weterynaryjnych dla przemieszczanych świń
 4. muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 5. pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia (strefy niebieskiej) albo objętego ograniczeniami (strefy czerwonej) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
 6. w okresie 7 dni przed dniem przemieszczenia zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym i uzyskano ujemny wynik tego badania
 7. Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni

Obowiązek przeprowadzania badań krwi świń w kierunku afrykańskiego pomoru świń ASF z uzyskaniem wyniku ujemnego na 7 dni przed planowanym przemieszczeniem!!!!!!!!!!!

Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone
i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający ich przeprowadzenie po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii
(dotyczy każdego pojazdu zarówno zatwierdzonego przewoźnika, jak też własnego transportu rolniczego na odległość do 50 km).


Strefa żółta (obszar ochronny)

  • W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).
  • Ze strefy żółtej poza granice Polski - dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
   • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
   • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
   • w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
   • w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

Wywóz świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europejskiej musi również uwzględniać wymagania dotyczące choroby Aujeszky’ego.

UBÓJ NA UŻYTEK WŁASNY

ASF

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu przypomina, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. 2010 nr 207 poz. 1370 z późn.zm.) ustawodawca nałożył na osoby planujące przeprowadzenie uboju gospodarczego trzody chlewnej, których gospodarstwa znajdują się na obszarze objętym ograniczeniami (strefa czerwona) i na obszarze ochronnym (strefa żółta) afrykańskiego pomoru świń (ASF) obwiązek przeprowadzenia pełnego badania przedubojowego i poubojowego świń pod warunkiem, że zwierzęta te były utrzymywane w gospodarstwie co najmniej przez 30 dni przed ubojem.

Ponadto przy podejrzeniu wystąpienia ASF przez lekarza weterynarii konieczne jest pobranie próbki w tym kierunku.

W takim przypadku pozyskane mięso będzie zdatne do spożycia tylko po uzyskaniu ujemnego wyniku badań laboratoryjnych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu pragnie również przypomnieć, że przy uboju na terenie gospodarstwa powinny być spełnione wymagania określone w przepisach o ochronie zwierząt i w przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt, a także w przepisach  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Posiadacz zwierząt jest zobowiązany do poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju co najmniej na 24 godziny przed jego dokonaniem.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, osoby dokonujące uboju gospodarczego muszą posiadać zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii o ukończonym szkoleniu teoretycznym oraz o odbytej trzymiesięcznej praktyce na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3- letni staż pracy.  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu prosi  o rozpowszechnienie tej informacji wśród rolników.

Gminy znajdujące się w strefie żółtej: Jedlińsk, Zakrzew, Przytyk, Wolanów, Kowala, Wierzbica, Iłża, Skaryszew i Miasto Radom powiat grodzki.

Gminy znajdujące się w strefie czerwonej: Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Gózd, Pionki i miasto Pionki.


IBR IPV.jpg

IBR IPV 2.jpg

padłe dziki ASF

ulotka ARiMR

ULOTKA-1.jpg

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu

ul. Warzywna 20

26-600 Radom

NIP:796-22-33-863

tel. 48 362-78-49

fax: 48-362-78-49

 

Zakres jurysdykcji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu