Ogłoszenia

odstep27.11.2019 Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu w sprawie wyznaczania do wykonywania czynności urzędowych w roku 2020

0001.jpg

Załącznik:

Zał. 1 ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu w Radomiu do dnia 11.12.2019 r.

odstep

img6.jpg

odstep

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuje, że w dniu 4 września 2019 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 03.09.2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie, z którą zmieniono zasięg obszarów objętych restrykcjami, w tym:  

1. do obszaru objętego ograniczeniami (część II załącznika do decyzji – (,,strefa czerwona”) zostały włączone:

gminy Jastrzębia, Jedlnia Letnisko, Gózd, Pionki i miasto Pionki

2. do obszaru ochronnego (część I załącznika do decyzji – ,,strefa żółta”) należą pozostałe gminy powiatu radomskiego czyli:

gminy  Jedlińsk, Zakrzew, Przytyk, Wolanów, Kowala,

Wierzbica, Iłża, Skaryszew i Miasto Radom powiat grodzki

Clipboard02.jpg

Mapa obrazująca nowe obszary  jest dostępna poniżej:

mapa-pogladowa-asf.jpg

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z wystąpieniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)

Powiatowy Lekarz Weterynarii Radomiu informuje, że w każdym przypadku przemieszczania świń dotyczącym obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) istnieje konieczność uzyskania pozwolenia (w formie decyzji) wydanego przez PLW na pisemny wniosek właściciela/rolnika

W obszarze objętym ograniczeniami ,,wewnątrz strefy czerwonejwysyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni celem uboju możliwa po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu na przemieszczenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika,
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia dla świń pod warunkiem, że nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką świnie będą zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia,
 3. Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy .

Do obszaru objętego ograniczeniami ,,do strefy czerwonej” wysyłka świń do gospodarstw możliwa po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu na wprowadzenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika z potwierdzeniem od właściwego powiatowego lekarza weterynarii o statusie gospodarstwa pochodzenia świń (wyłącznie
  z strefy białej lub żółtej)  
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia świadectwa zdrowia dla świń
 3. Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej,
  a świnie przemieszcza się bezpośrednio do gospodarstwa przeznaczenia.

 Nie ma obowiązku przeprowadzania badań krwi świń w kierunku afrykańskiego pomoru świń ASF – za wyjątkiem zaobserwowania podczas badania klinicznego  podejrzenia objawów choroby

Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający ich przeprowadzenie po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii (dotyczy każdego pojazdu zarówno zatwierdzonego przewoźnika  jak też własnego transportu rolniczego na odległość do 50 km).

Zgłoszenie do biura ARiMR

Posiadacz świń znajdujących się w siedzibie stada na obszarze objętym ograniczeniami zobowiązany jest zgłosić kierownikowi biura w ciągu 24 godzin:

 1. zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,
 2. ubój zwierzęcia gospodarskiego
  •  z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia

Informacja w sprawie zasad przemieszczania świń w związku z wystąpieniem na terytorium Polski afrykańskiego pomoru świń (ASF)

STREFA CZERWONA (obszar objęty ograniczeniami)

Wysyłka świń ,,ze strefy czerwonejdo innych gospodarstw albo celem uboju do rzeźni w granicach Polski możliwa jest po:

 1. Uzyskaniu pozwolenia decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu na przemieszczenie świń wydanej na pisemny wniosek rolnika, po uzyskaniu zgody od właściwego powiatowego lekarza weterynarii gospodarstwa przeznaczenia świń
  (z wyjątkiem strefy niebieskiej – obszaru zagrożenia) lub rzeźni posiadającej nadane uprawnienia w tym zakresie,
 2. Wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia dla świń pod warunkiem, że nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką zwierzęta zostały zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii w gospodarstwie pochodzenia,
 3. Spełnienie dodatkowych wymagań weterynaryjnych dla przemieszczanych świń
 4. muszą przebywać w gospodarstwie 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
 5. pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących z obszarów zagrożenia (strefy niebieskiej) albo objętego ograniczeniami (strefy czerwonej) w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń,
 6. w okresie 7 dni przed dniem przemieszczenia zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym i uzyskano ujemny wynik tego badania
 7. Transport zwierząt następuje po uzyskaniu dokumentów, o których mowa powyżej, a świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni

Obowiązek przeprowadzania badań krwi świń w kierunku afrykańskiego pomoru świń ASF z uzyskaniem wyniku ujemnego na 7 dni przed planowanym przemieszczeniem!!!!!!!!!!!

Warunki transportu zwierząt:

Środki transportu, którymi są przewożone zwierzęta, po rozładunku muszą być czyszczone
i odkażane najszybciej jak to możliwe, a dokument potwierdzający ich przeprowadzenie po ostatnim przemieszczeniu zwierząt (albo jego kopia) muszą być przewożone w tym środku transportu i udostępniane na żądanie urzędowego lekarza weterynarii
(dotyczy każdego pojazdu zarówno zatwierdzonego przewoźnika, jak też własnego transportu rolniczego na odległość do 50 km).


odstep

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuje, iż w dniu 21 sierpnia otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badań mówiący o wykryciu materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń u dzika padłego w miejscowości Pionki miasto Pionki.

Dzika przekazano do utylizacji, a miejsce znalezienia zwłok poddano odkażaniu.

Jest to pierwszy przypadek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń u dzika na terenie powiatu radomskiego.

W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu, przypomina o obowiązkach z zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( Dz.U. z 20118 r. poz. 360 z późn. zm.), w szczególności: utrzymywania higieny w gospodarstwie, odkażania używanego sprzętu, w tym pojazdów, osobistego wyposażenia, w tym odzieży.

W przypadku podejrzenia wystąpienia ASF u świń należy:

 1. Zgłaszać wszelkie niepojące oznaki i objawy nasuwające podejrzenie choroby Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Radomiu lub lekarzowi weterynarii opiekującemu się stadem lub lekarzowi weterynarii w najbliższej lecznicy weterynaryjnej;
 2. Pozostawić zwierzęta w miejscu przebywania;
 3. Nie wywozić z gospodarstwa zwierząt, zwłok zwierzęcych, produktów pochodzenia zwierzęcego, ściółki, paszy i sprzętu;
 4. Uniemożliwić osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

W przypadku znalezienia padłego dzika należy:

 1. Oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika, aby ułatwić ich odnalezienie przez odpowiednie służby;
 2. Nie dotykać zwłok i pozostawić je w miejscu znalezienia;
 3. Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego.
 4. Osobom mającym kontakt z dzikiem lub będącym w jego pobliżu, nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażania rąk i obuwia.
 5. Osoby mające kontakt z dzikiem lub będącym w jego pobliżu, przez 72 godziny po tym fakcie nie powinny wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.
 6. Myśliwi zobligowaniu są do przestrzegania zasad higieny i bioasekuracji w łowisku.

W związku z zagrożeniem ASF nie należy:

 1. Spuszczać psów ze smyczy;
 2. Pozostawiać w lesie odpadków żywnościowych;
 3. Wywoływać hałasu, który powoduje płoszenia dzików.


Aktualne informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin

Czym jest afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń (African swine fever - ASF) to groźna, zakaźna i zaraźliwa choroba wiru-sowa świń domowych, świniodzików oraz dzików. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji: zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Wszystkie inne gatunki zwierząt nie są wrażliwe na zakażenie wirusem ASF.

 Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Wystąpienie ASF skutkuje przede wszystkim narażeniem kraju na olbrzymie straty finansowe związane z kosztami związanymi ze zwalczaniem choroby w gospodarstwach gdzie zostanie stwierdzona (zabicie zwierząt z zapowietrzonego stada i utylizacja ich zwłok, konieczność oczyszczania i dezynfekcji oraz badań laboratoryjnych), jak również z drastycznym ograniczeniem możliwości sprzedaży i wywozu świń lub wieprzowiny zarówno w kraju jak i poza jego granice.

Działania przy stwierdzeniu ASF u świń

Wystąpienie afrykańskiego pomoru świń u świń w gospodarstwie (ognisko ASF) wiąże się z podjęciem przez Inspekcję Weterynaryjną działań celem likwidacji tego ogniska oraz prowadzenia działań mających na celu ustalenie czy nie doszło do przeniesienia choroby do innych gospodarstw Działania te określone są w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz w rozp. MRiRW z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Na tej podstawie, w przypadku stwierdzenia ogniska ASF podejmowane są m.in. czynności prowadzone pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej:

 • wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono ASF muszą zostać niezwłocznie zabite, a ich zwłoki zniszczone;
 • zniszczeniu podlegają również obecne w gospodarstwie wszelkie produkty pozyskane od świń, wszelkie przedmioty i substancje (w tym pasze), które mogły zostać skażone wirusem ASF, a nie mogą zostać odkażone;
 • gospodarstwo, w którym stwierdzono ASF podlega oczyszczaniu i dezynfekcji po zakończeniu wszelkich niezbędnych działań musi minąć odpowiednio długi okres, zanim w gospodarstwie ponownie będą mogły być umieszczone pierwsze świnie (co najmniej 40 dni od dnia zakończenia oczyszczania i dezynfekcji);
 • wokół ogniska ASF wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km) i obszar zagrożony (sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony); w obszarach tych obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia.

Strefa niebieska (obszar zagrożenia) W obrębie strefy niebieskiej: przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji PLW na przemieszczenie świń, po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy. Poza strefę niebieską w granicach Polski: można przemieszczać świnie TYLKO w celu natychmiastowego uboju w specjalnie zatwierdzonej do tego celu rzeźni,

 

Strefa czerwona (obszar objęty ograniczeniami) W obrębie strefy czerwonej: przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji PLW na przemieszczenie świń, po uzyskaniu tych dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy, Poza strefę czerwoną w granicach Polski: przesyłka musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, dodatkowe wymagania weterynaryjne: badania w kierunku ASF z wynikiem ujemnym w ciągu 7 dni przed przemieszczeniem.

 

Strefa żółta (obszar ochronny)W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godz. przed wysyłką).

odstep25.07.2019 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radomiu informuje o dodatkowych wyznaczeniach od sierpnia do 31.12.2019 r.

Dodatkowe wyznaczenia-1.jpg

Załacznik nr 1 - ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI