Pliki do pobrania

Zgodnie z art. 110 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia oraz w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) przesyłki świń muszą być zaopatrywane w dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia oraz w dokument przemieszczenia świń wystawiony przez posiadacza zwierząt.

 

Dokument przemieszczenia wystawiany przez posiadacza zwierząt.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia dla środka transportu wykorzystywanego do przewozu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego

 
 

 

Wytyczne oraz wzory wniosków o pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE-Polski oraz tranzyt przez państwo członkowskie UE

 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu w zakresie utrzymywania pszczół do ARIMR 

Wniosek

Wniosek o zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów (zaświadczenie o przezimowanych rodzinach pszczelich do ARiMR)

 

Wniosek o rejestrację hodowli i wydanie zaświadczenia zwierząt hodowanych hobbistycznie

Wniosek o zaświadczenie (opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł)

Wniosek o rejestrację hodowli i wydanie zaświadczenia zwierząt

 Druk opłaty skarbowej

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na przemieszczenie świń na obszarze objętym ograniczeniami do rzeźni 

Wniosek przemieszczenie świń (opłata skarbowa za wydanie decyzji 10 zł)

Wniosek przemieszczenie świń z gospodarstwa do rzeźni

Druk opłaty skarbowej

 

Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na przemieszczenie świń na obszarze objętym ograniczeniami do gospodarstwa

Wniosek o kontrolę środka transportu do przewozu zwierząt

Wniosek przemieszczenie świń z gospodarstwa do gospodarstwa

Druk opłaty skarbowej

 

Wniosek o kontrolę środka transportu do przewozu zwierząt

Wniosek o kontrolę środka transportu do przewozu zwierząt

Wniosek o kontrolę środka transportu do przewozu zwierząt

 

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju ŚWIŃ, BYDŁA, Owiec i KÓZ w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju trzody chlewnej w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju bydła do dwunastego miesiąca życia w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

Druk opłaty skarbowej

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW, KTÓRZY ZAMIERZAJA DOKONAĆ UBÓJU ŚWIŃ I PRZEŻUWACZT DO 12 MIESIĘCY WE WŁAŚNYM GOSPODARSTWIE

 

Wzory rejestrów prowadzonych w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną na terenie powiatu radomskiego i miasta Radom

Spis świń w gospodarstwie

Rejestr środków transportu wjeżdżajacych na teren gospodarstwa oraz osób wchodzących na teren gospodarstwa

Rejestr dezynfekcji

Program monitorowania i zwalczania gryzoni

Wniosek przemieszczenie świń (opłata skarbowa za wydanie decyzji 10 zł)

 

Zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego - pasieki w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radomiu

Wniosek o rejestrację pasieki (opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł)

Wniosek o rejestrację pasiek

Druk opłaty skarbowej

 

Procedura wpisu zakładu prowadzącego rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością ( RHD) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radomiu

Wpis do rejestru zakładów na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2014 poz. 1577 z późn.zm.) : (opłata skarbowa za wydanie decyzji 10 zł )

Wniosek o wpis do rejstru zakładów RHD

Druk opłaty skarbowej

 

Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia dla zwierząt (świadectwo traces)

(opłata skarbowa za wydanie świadectwa 25 zł )

Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia dla zwierząt

 

Procedura wpisu do rejestru zakładów lub zatwierzenie zakładu w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radomiu

Wpis do rejestru: (opłata skarbowa za wydanie decyzji 10 zł, lub zaświadczenia 17 zł)

  • Marginalna, lokalna i ograniczona
  • sprzedaż bezpośrednia
  • transport produktów pochodzenia zwierzecego
  • pośrednictwo w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego
  • punku odbioru jaj
  • fermy jaj konsumpcyjnych nieobjętych dyrektywą 2002/4/WE
  • koła łowieckiego 

Wniosek o wpis do rejestru zakładów 

Druk opłaty skarbowej

 

Dokumenty potrzebne do złożenia próbki odstrzelonego dzika do badania mięsa na obecność włośni

( opłata 0 zł )

Badanie na obecność włośni mięsa przeznaczonego na użytek własny – bezpłatne

Protokół pobrania próbek wraz z załącznikami

 

Procedura wpisu do rejestru paszowego w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Radomiu

 

I REJESTRACJA PODMIOTÓW - WPIS DO REJESTRU PASZOWEGO

Wpis do rejestru paszowego zgodnie art.5 ust. 1 w/w Rozp. nr 183/2005 -   PRODUKCJA PIERWOTNA PASZ-GOSPODARSTWO ROLNE (W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia opłata 17  zł)

Wpis do rejestru paszowego zgodnie art.5 ust. 2 w/w Rozp. nr 183/2005 -  INNA DZIAŁALNOŚĆ  SEKTORA PASZ- PODMIOTY: OBRÓT PASZ, TRANSPORT, MAGAZYNY, WYTWÓRNIE  PASZ itp poza produkcją pierwotną (W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia opłata 17  zł)

Oświadczenie podmiotu/ zgłoszenie-wzór DRUK nr RP-1

Druk opłaty skarbowej

 

II ZMIANY W WPISIE DO REJESTRU PASZOWEGO - WNIOSEK PODMIOTU

Zmiana w wpisie do rejestru paszowego zgodnie w/w Rozp. nr 183/2005 PRODUKCJA PIERWOTNA PASZ-GOSPODARSTWO ROLNE (W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia opłata 17  zł)

DRUK nr RP-4

Druk opłaty skarbowej

 

Zmiana w wpisie do rejestru paszowego INNA DZIAŁALNOŚĆ SEKTORA PASZ- PODMIOTY: OBRÓT, TRANSPORT, MAGAZYNY, WYTWÓRNIE  PASZ itp poza produkcją pierwotną  (W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia opłata 17  zł)

DRUK nr RP-3

Druk opłaty skarbowej

 

III WYKREŚLENIE - WYPIS Z REJESTRU PASZOWEGO - WNIOSEK PODMIOTU

Zakończenia działalności i wykreślenia wpisu z rejestru paszowego zgodnie w/w Rozp. nr 183/2005 PRODUKCJA PIERWOTNA PASZ-GOSPODARSTWO ROLNE (W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia opłata 17  zł)

DRUK nr RP-4

Druk opłaty skarbowej

 

Zakończenia działalności i wykreślenia wpisu z rejestru paszowego   INNA DZIAŁALNOŚĆ SEKTORA PASZ- PODMIOTY: OBRÓT, TRANSPORT, MAGAZYNY, WYTWÓRNIE  PASZ itp poza produkcją pierwotną  (W przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia opłata 17  zł)

DRUK nr RP-5

Druk opłaty skarbowej

 

IV ZATWIERDZENIE PODMIOTÓW - DECYZJA I WPIS DO REJESTRU PASZOWEGO

Przyjęcie wniosku dotyczącego zatwierdzenia podmiotu i wpisania do rejestru paszowego zgodnie art.13 w/w Rozp. nr 183/2005 -   DZIAŁALNOŚĆ  SEKTORA PASZ - PODMIOTY ZAKŁADY WYTWARZANIE, WPROWADZANIE DO OBROTU DODATKÓW PASZOWYCH I PREMIKSÓW, DYSTRYBUCJA BEZ MAGAZYNOWANIA, PRZETWARZANIE OLEJÓW I KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, itp (opłata za wydanie decyzji 10 zł)

DRUK nr RP-2

Druk opłaty skarbowej

 

V ZMIANY DECYZJI/WPISU DO REJESTRU PASZOWEGO- WNIOSEK PODMIOTU

DZIAŁALNOŚĆ  SEKTORA PASZ - PODMIOTY ZAKŁADY WYTWARZANIE, WPROWADZANIE DO OBROTU DODATKÓW PASZOWYCH I PREMIKSÓW, DYSTRYBUCJA BEZ MAGAZYNOWANIA, PRZETWARZANIE OLEJÓW I KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, itp (opłata za wydanie decyzji 10 zł)

DRUK nr RP-3

Druk opłaty skarbowej

 

VI ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI ZATWIERDZONEJ - WYKREŚLENIE Z REJESTRU PASZOWEGO - WNIOSEK PODMIOTU

DZIAŁALNOŚĆ  SEKTORA PASZ - PODMIOTY ZAKŁADY WYTWARZANIE, WPROWADZANIE DO OBROTU DODATKÓW PASZOWYCH I PREMIKSÓW, DYSTRYBUCJA BEZ MAGAZYNOWANIA, PRZETWARZANIE OLEJÓW I KWASÓW TŁUSZCZOWYCH, itp,

DRUK nr RP-5

 

Wniosek o zatwierdzenie działalności nadzorowanej 

Podanie o wydanie decyzji o uznanie stada za urzędowo wolne od TBC, BR, EBB bydła

Wniosek o zaświadczenie o spełnianiu minimalnych standardów higieny i warunków utrzymania zwierząt w gospodarstwie

Wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych przez PLW w Radomiu

Prośba o wydanie zaświadczenia na samochód do transportu sodków spożywczych

Odcinek na wplatę za decyzję ( 10 zł ), zaświadczenie ( 17 zł ), oraz opłata za legalizację paszportu ( 26 zł )

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

zgłoszenie działalności