Ogłoszenia

odstep

ogłoszenie ULW 2023.jpg

Załącznik:

Zał. 1 ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu w Radomiu do dnia 12.12.2022 r.

odstep

laborantka patrząca przez mikroskop

odstep

kps.jpg

Załącznik:

Zał. 1 ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu w Radomiu do dnia 12.08.2022 r.

odstep

05.01.2022 Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Radomiu w sprawie wyznaczania do wykonywania czynności urzędowych na rok 2022.

Ogloszenie kps.jpg

Załącznik:

Zał. 1 ZGŁOSZENIE WSTĘPNEJ GOTOWOŚCI

Wnioski należy składać w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu w Radomiu do dnia 10.12.2021 r.

odstep

Radom, dnia 22 listopada 2021 r.

PIW.R.5020.ad.1.2021

Zapytanie ofertowe

(dotyczy zamówienia na zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radomiu)

postępowanie o wartości szacunkowej niższej niż kwota 100.000 zł,
wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych

 1. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu
ul. Warzywna 20,

26-600 Radom,

tel.: (48) 362-78-49,

 faks: (48) 362-78 49

https://bip.piw.radom.pl  

 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

NIP: 796-22-33-863

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego (wcześniej nierejestrowanego), rok produkcji 2021 samochodu ciężarowego na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
  w Radomiu.
 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia
 3. Maksymalna kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 100 000,00 zł brutto.

Zamawiający zastrzega, że ocenie nie będą podlegały oferty których łączna cena brutto za realizację zamówienia będzie przekraczać  kwotę 100 00,00 zł brutto.

Podane parametry samochodu są preferowanymi przez Zamawiającego. Dopuszcza się w tym zakresie niewielkie odchylenia, które nie wpłyną w istotny sposób na walory użytkowe samochodu.

III. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Termin realizacji zamówienia:

Dostawa  samochodu do 15.12.2021 roku

 1. Miejsce realizacji zamówienia:

Dostawa do siedziby Zamawiającego -Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu,
ul. Warzywna 20, 26-600 Radom

 1. Warunki płatności:

14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakty VAT.

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  
 2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
 3. Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 4. Ofertę należy złożyć w języku polskim.
 5. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
 7. Walutą ceny oferty jest złoty polski. Zamawiający nie dopuszczę stosowania walut obcych
  w rozliczeniu.
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
  z upływem terminu składania ofert.
 9. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Przemysław Piotrowski, tel. 570 34 00 57 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 10. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
 11. Ofertę należy złożyć w terminie DO dnia 29.11.2021 roku.
 12. Ofertę składa się w formie:

- pisemnej i może być złożona w następujący sposób: pocztą tradycyjną lub osobiście
w siedzibie firmy Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Radomiu, ul. Warzywna 20, 26-600 Radom,

- elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie wiadomości wpisując : oferta – zakup samochodu ciężarowego

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie:
1) ceny ofertowej — waga kryterium 80% — maksymalna liczbę punktów (80) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe — proporcjonalnie mniej;
2) oceny technicznej — waga kryterium 20%
-bagażnik o pojemności minimum 800 l – 10 pkt.

-kolor nadwozia o odcieniu żółtym, zielonym - 10 pkt.

3) Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oceniana oferta to 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści na swojej stronie interneto­wej piw.radom.pl.
 2. Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony o tym drogą elektroniczną.
 3. Z wybranym Oferentem zostanie zawarta umowa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert.

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

 1. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wzór Umowy

Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna

Zestawienie ofert

Wynik postępowania