Wykaz podlegających obowiązkowi zwalczania

Wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania

1) pryszczyca (Foot and mouth disease - FMD);

2) pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular stomatitis);

3) choroba pęcherzykowa świń (Swine vesicular disease - SVD);

4) księgosusz (Rinderpest);

5) pomór małych przeżuwaczy (Peste des petits ruminants - PPR);

6) zaraza płucna bydła (Contagious bovine pleuropneumonia - CBPP);

7) choroba guzowatej skóry bydła (Lumpy skin disease - LSD);

8) gorączka doliny Rift (Rift valley fever);

9) choroba niebieskiego języka (Bluetongue);

10) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);

11) afrykański pomór koni (African horse sickness);

12) afrykański pomór świń (African swine fever - ASF);

13) klasyczny pomór świń (Clasical swine fever - CSF, Hog cholera);

14) grypa ptaków (Avian influenza);

15) rzekomy pomór drobiu (Newcastle disease - ND);

16) wścieklizna (Rabies);

17) wąglik (Anthrax);

18) gruźlica bydła (Bovine tuberculosis);

19) bruceloza u bydła, kóz, owiec i świń (B. abortus, B. melitensis, B. suis);

20) enzootyczna białaczka bydła (Enzootic bovine leucosis - EBL);

21) przenośne gąbczaste encefalopatie przeżuwaczy (Transmissible spongiform encephalopathies of ruminants - TSE);

22) zgnilec amerykański pszczół (American foulbrood);

23) zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (Infectious haematopoietic necrosis - IHN);

24) zakaźna anemia łososi (Infectious salmon anaemia - ISA);

25) wirusowa posocznica krwotoczna (Viral haemorrhagic septicaemia - VHS);

26) krwotoczna choroba zwierzyny płowej (Epizootic haemorrhagic disease of deer - EHD);

27) bonamioza (Bonamia ostreae);

28) marteilioza (Marteilia refringens);

29) bonamioza (Bonamia exitiosa);

30) perkinsoza (Perkinsus marinus);

31) mikrocytoza (Microcytos mackini);

32) zespół Taura (Taura syndrome);

33) choroba żółtej głowy (Yellowhead disease);

34) zespół WSS (White Spot Syndrome);

35) zakażenie herpeswirusem koi (Koi herpes virus - KHV);

36) epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (Epizootic haematopoietic necrosis - EHN);